BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 15 czerwca 2021 r.

SOŚ.6232.19.7.2021.AŚwi

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dotyczy zadania pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r.”

 Zgodnie z zarządzeniem nr 19/21 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, zawiadamia się, że po dokonaniu oceny złożonych ofert przez 5 oferentów w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia 28 maja 2021 r. znak: SOŚ.6232.19.4.2021.AŚwi:

  1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

EKO24 Barbara Plewko

Królowej Jadwigi 1

74-400 Dębno

zaoferowana cena: 12 941,00 zł brutto.

  1. Oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Oferta otrzymała 100 pkt., zgodnie z kryterium oceny – cena (100%).
  2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 5 ofert:

Lp.

Nazwa oferenta

Zaoferowana cena brutto

Liczba punktów zgodnie z kryterium oceny
(cena 100%)

Uwagi:

cena brutto za demontaż z odbiorem i odbiór 1 Mg odpadów:

1.

REVOL Sp. z o.o.

13 386,87 zł

96,92

demontaż i odbiór – 700,96 zł
odbiór – 592,92 zł

2.

EKO24 Barbara Plewko

12 941,00 zł

100,00

demontaż i odbiór – 600,00 zł
odbiór – 580,00 zł

3.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

15 098,40 zł

83,74

demontaż i odbiór – 1 026,00 zł
odbiór – 648,00 zł

4.

Hammer Wyburzenia Michał Koszołko

20 001,60 zł

45,99

demontaż i odbiór – 1 296,00 zł
odbiór – 864 zł

5.

„7A” PPU Władysław Bakinowski

18 437,76 zł

58,03

demontaż i odbiór – 918,00 zł
odbiór – 820,80 zł


            Zamawiający zawsze umowę z oferentem EKO24 Barbara Plewko z siedzibą w Dębnie po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy.

 

Załącznik: Informacja o wyborze oferty dla zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r."