Drukuj

GMINA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


                                                                                       Szlichtyngowa, dnia 16 czerwca 2021r.

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla Działania 7.5 Usługi społeczne o nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 24 maja 2021r. na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa (www.szlichtyngowa.pl)           o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla Działania 7.5 Usługi społeczne o nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Gmina Szlichtyngowa podaje do wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

Kminkowa 182e/2

62-064 Plewiska

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 818 ze zm.). Oferta spełnia stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu. Gmina Szlichtyngowa informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

 

Załącznik: Informacja o naborze partnera.