BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 14 czerwca 2021 r.

SOŚ.6220.2.11.2021.AŚwi

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwanej dalej kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2021 r. uzupełnionego pismem z dnia 10 maja 2021 r. Inwestora HSG Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 4 elektrowni fotowoltaicznych Gola II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 82, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”,

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 4 elektrowni fotowoltaicznych Gola II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 82, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z  dnia 15 kwietnia 2021 r. uzupełnionym pismem z dnia 10 maja 2021 r. Inwestor HSG Sun Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 4 elektrowni fotowoltaicznych Gola II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gola, na działce o numerze ewidencyjnym 82, w gminie Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust 1a. ustawy ooś.

            Obwieszczeniem z dnia 17 maja 2019 r. znak: SOŚ.6220.2.2.2021.AŚwi, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa zawiadomiono strony postępowania o jego wszczęciu i jednocześnie na podstawie art. 10 kpa poinformowano o prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego oraz prawie do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek.

Pismem z dnia 19 maja 2021 r. na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił o wydanie opinii do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 31 maja 2021 r., znak: WR.ZZŚ.7.435.156.2021.MN wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań związanych z zapewnieniem ochrony gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 8 czerwca 2021 r., znak: WZŚ.4220.377.2021.SL wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, pismem z dnia 7 czerwca 2021 r., znak: NZ.9022.4.6.2021 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zabudowie działki systemami fotowoltaicznymi o mocy do 4 MW (dopuszczalnie 4 x 1 MW) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta będzie realizowana na działce o nr. ewid. 82, obręb ewid. Gola, gmina Szlichtyngowa, o całkowitej powierzchni 5,67 ha. Elektrownie zostaną zrealizowane na powierzchni ok. 5,57 ha, na gruntach IV i V klasy bonitacyjnej oraz na nieużytkach.  Dla terenu planowanego przedsięwzięcia nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 579 metrów w kierunku zachodnim od granic inwestycji.

Uwzględniając łączne uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Najbliżej położonymi obszarami ochrony przyrody są: obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Sławsko-Przemęckie, oddalony od analizowanego przedsięwzięcia o ok. 5 km, obszar chronionego krajobrazu Dolina Baryczy oddalony od analizowanego przedsięwzięcia o ok. 4,59 km oraz obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB20008, oddalony od miejsca inwestycji o ok. 5 km. Teren realizacji elektrowni nie przecina korytarzy ekologicznych.

Według planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW600069 oraz na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Krzycki Rów od dopływu ze Wschowy do Odry RW60001915499. Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Panele będą montowane na stalowych stelażach wbijanych w ziemię. Ponadto, w ziemi przebiegać będą kable elektryczne.
W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu. Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo. Czyszczenie ich jest sporadyczne, odbywa się 1-3 razy w roku. Czyszczenie jest wykonywane wodą zdemineralizowaną, a w przypadku silnych zabrudzeń stosuje się wodę i środki biodegradowalne. Projektowane są specjalne panele z powłoką antyrefleksyjną, co ograniczy odbijanie światła. Woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana powierzchniowo na teren działki. Odpady powstawać będą jedynie przy okazji prac serwisowych
i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące te prace. Źródłem hałasu będą stacje transformatorowe, które usytuowane będą w kontenerze. Ograniczy to ewentualną emisję hałasu, a także potencjalne pole elektromagnetyczne. Panele będą chłodzone w wyniku naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów. Ponadto, źródłem hałasu będą inwertery. Szacuje się, że ze względu na lokalizację w odległości ok. 550 m od terenów objętych ochroną przed hałasem, planowana instalacja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.
W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zostaną one zaopatrzone w szczelne misy olejowe na wypadek ewentualnego wycieku. Ogrodzenie terenu inwestycji będzie zrealizowane w taki sposób, by nie stanowiło bariery dla zwierząt. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi ok. 30 lat. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną przekazane odpowiednim podmiotom do utylizacji.

Ze względu na zakres i oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji, projektowana inwestycja nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi przedsięwzięciami, pomimo planowanej lokalizacji w sąsiedztwie, na działce o nr. ewid. 64/1, obręb ewid. Gola, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW. Elektrownia związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych – energii słonecznej. Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ze względu na lokalizację oraz zakres planowanej inwestycji nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie,
a także po uwzględnieniu uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa stwierdził brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
i w związku z tym konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

z up. Burmistrza

/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

Załącznik: Postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.