RIPP.271.2.4.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                         Szlichtyngowa, dn. 10-06-2021r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

I. Zamawiający: GMINA SZLICHTYNGOWA

NIP: 4970015085, REGON: 411050801

tel. 65 549 23 27, fax 65 549 23 41

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 5804F w Dryżynie
wraz z przebudową infrastruktury technicznej”

II. Opis przedmiotu zamówienia

I. Charakterystyka drogi, infrastruktury technicznej:

 1. długość odcinka drogi nr 5804F ok. 1600m,
 2. jezdnia z nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,00 m,
 3. istniejące rowy w pasie drogowym oraz rurociągi podziemne,
 4. istniejące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, doziemna i napowietrzna linia kablowa elektroenergetyczna, kabel telekomunikacyjny.

Założenia do projektu przebudowy drogi  nr 5804F w Dryżynie:

 1. wykonanie pełnej konstrukcji jezdni,
 2. wykonanie chodnika po jednej stronie drogi wraz z podbudową,
 3. przebudowa zjazdów (wraz z wymianą przepustów),
 4. wykonanie poboczy,
 5. wykonanie odwodnienia drogi,
 6. odbudowa rowów,
 7. wymiana rurociągu (jeśli konieczne),
 8. uzyskanie decyzji Ministra właściwego do spraw informatyzacji, zwalniającej zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, lub wykonanie projektu budowy kanału technologicznego w pasie drogowym,
 9. modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na lampy ledowe, na istniejących słupach elektroenergetycznych,
 10. wykonanie 2 zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi,
 11. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z elementami brd.

Założenia do przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 5804F:

przebudowa sieci wodociągowej (ø160 mm) wraz z przyłączami do granic posesji,

wykonanie zasuw na sieci (min. 4).

II. Warunki zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. pozyskania kopii mapy zasadniczej do celów projektowych,
 2. przedłożenia koncepcji na wykonanie zadania w terminie do 01-12-2021r.
 3. uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, w tym decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia na budowę,
 4. wykonanie kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w tym zakresie,
 5. dokonywania na wniosek Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 6. udziału po stronie Zamawiającego w redagowaniu odpowiedzi na pytania składane przez Wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu według przedstawionego projektu,
 7. wyjaśniania wszelkich wątpliwości wynikających z dokumentacji projektowo – kosztorysowej na etapie realizacji inwestycji,
 8. sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

 1. Zadanie należy wykonać zgodnie z:
 2. oczekiwaniami Zamawiającego, ustalonymi w m.in. w opisie niniejszego zamówienia oraz w trakcie konsultacji prowadzonych na etapie koncepcji,
 3. aktualną mapą geodezyjną uzyskaną do celów projektowych,
 4. warunkami określonymi przez: organy i jednostki uzgadniające, zarządców dróg, gestorów sieci infrastrukturalnych,
 5. uzasadnionymi potrzebami właścicieli działek przyległych (zjazdy),
 6. aktualnymi przepisami prawa, zwłaszcza z:
 • ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane,
 • ustawą z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych,
 • ustawą z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (opcjonalnie),
 • ustawą z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne,
 • ustawą z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody,
 • ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska,
 • ustawą z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
 • normami i wytycznymi branżowymi (w razie kolizji z ww. wymogami należy wskazać konieczność uzyskania stosownego odstępstwa od warunków technicznych),
 • aktualnego stanu wiedzy technicznej,
 • wytycznych zawartych w pozwoleniach, zgodach, uzgodnieniach, opiniach, itp. dotyczących realizacji inwestycji.

f. uwzględnieniem: granic pasa drogowego, parametrów technicznych stanu istniejącego      drogi, warunków gruntowych, natężenia ruchu pojazdów, istniejących zjazdów z drogi, zapewnienia istniejących dojazdów do posesji, w tym dojazdu do dróg pożarowych, usytuowania istniejącej infrastruktury technicznej lub, w razie konieczności, z uwzględnieniem ewentualnych likwidacji kolizji infrastrukturalnych, ciągłości ruchu na etapie prowadzenia robót.

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Elementy składowe opracowania (z podaniem ilości do przekazania Zamawiającemu):

 1. Projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę lub/
  i zgłoszenia robót budowlanych, dla wszystkich branż – 3 egz.,
 2. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż – 5 egz.
 3. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
 4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż - 3 egz.,
 5. Przedmiary robót budowlanych (z podziałem na 2 etapy, zgodnie z kilometrażem drogi) – 5 egz.,
 6. Kosztorys inwestorski (z podziałem na 2 etapy, zgodnie z kilometrażem drogi) –
  5 egz.
 7. dokumentacja w wersji elektronicznej – 2 szt. nośnik elektroniczny.

6. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania. W terminie do 1 grudnia 2021r. od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję dokumentacji. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych prac.

7. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia drogowe (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 71320000

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Termin realizacji zamówienia: 15-12-2022r.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – załącznik nr 1,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załączniki nr 2 i 3,
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – tj. 3 dokumentacje projektowo - kosztorysowe w zakresie przebudowy lub budowy dróg publicznych, każdy na odcinku powyżej 1 km wykonane w ostatnich 5 latach (bądź krócej w przypadku prowadzenia działalności w krótszym okresie czasu) – załącznik nr 4.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

YI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Kryspina Budzyńska – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel. 65 549 23 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w zakresie merytorycznym zadania;

Tatiana Wasielewska – inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. 65 549 23 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – procedura udzielania zamówienia publicznego.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia: od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert.

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla  zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 5804F w Dryżynie wraz z przebudową infrastruktury technicznej” NIE OTWIERAĆ PRZED 25-06-2021r. godz. 15:30, lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 25-06-2021r. do godz. 15:30

VIII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny.

 1. Kryteria oceny ofert:

            Cena - 100 %

 1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.
 5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy:
 • transza – po przedłożeniu koncepcji przebudowy drogi i i przebudowy infrastruktury technicznej, tj. do 01-12-2021r., w wysokości 20 %  kwoty brutto wynagrodzenia,
 • transza – po odbiorze całkowitym zadania, w wysokości 80 %  kwoty brutto wynagrodzenia.

IX. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej „RODO”] informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]

 

Gmina Szlichtyngowa

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [dalej IOD]

Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 5804F w Dryżynie wraz z przebudową infrastruktury technicznej”

 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.)
  [dalej Ustawa pzp]

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.

 

Odbiorcy danych.
Udostępnianie danych.
Powierzanie przetwarzania danych.

Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012 r. Prawo  pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1041). Posłaniec dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.

Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot dostarczający narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej.

Okres przechowywania danych.

·         ADO  przechowuje   protokół   postępowania   wraz z załącznikami  przez  okres  4 lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

·         Jeżeli  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego przekracza    4 lata,  ADO przechowuje  protokół  postępowania  wraz z załącznikami  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia publicznego.

·         ADO przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci,
w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania

zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp)

zgodnie z art. Art. 269 pkt 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych określa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

Prawa osoby której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo do:

·         żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·         żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

·         żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

·         żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO oraz Ustawy pzp.

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO

Nie przysługuje Pani/Panu:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

______________________

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy,
 2. Oświadczenie – przesłanki wykluczenia z postępowania,
 3. Oświadczenie – spełnienie warunków Pzp,
 4. Wykaz wykonanych usług,
 5. Projektowane postanowienia umowy,
 6. mapa poglądowa – droga nr 5804F.

                                                                                                                                       ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                                                                                                                      z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                     /-/ Błażej Rajman
                                                                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza