BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 28 maja 2021 r.

Znak sprawy: SOŚ.6232.19.4.2021.AŚwi

 

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

 

 1. Zamawiający: Gmina Szlichtyngowa

NIP 4970015085

REGON 411050801

tel. 65 549 23 27,

fax. 65 549 23 41

www.szlichtyngowa.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r.”
 3. Zakres prac obejmuje:
  1. demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy Szlichtyngowa; szacunkowa ilość została określona przez Zamawiającego na około 1,8 Mg;
  2. zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie Gminy Szlichtyngowa – bez demontażu; szacunkowa ilość została określona przez Zamawiającego na około 20,45 Mg.
 4. Wskazane ilości mogą ulec zmianie na skutek dokonania faktycznego pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Wielkość zamówienia zależna jest również od ilości deklaracji złożonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest i środków przewidzianych na to zadanie.
 5. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu Gminy Szlichtyngowa.
 6. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki Wykonawcy wskazano w umowie będącej załącznikiem nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV: 90650000-8.
 8. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.07.2021 r.

 

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 2. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

3) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, tj. zawierających azbest o następujących kodach: 17 06 01 i 17 06 05, wydane przez właściwy organ,

4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

5) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

6) Oświadczenie o posiadaniu umowy z firmą, w której zostaną unieszkodliwione odpady zawierające azbest – Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,

7) Oświadczenie o zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z podaniem: nazwy zadania, całkowitej wartości, okresu realizacji i zakresu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że ww. zadania zostały wykonane należycie – Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

8) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych do wykonania usługi narzędzi i urządzeń – Załącznik nr 6  do niniejszego zapytania ofertowego,

9) Wzór umowy zaparafowany i opieczętowany na wszystkich stronach przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego,

10) Wzór protokołu odbioru zaparafowany i opieczętowany na wszystkich stronach przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – Załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego,

11) Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Agata Świerczek – Referent ds. ochrony środowiska, tel. 65 54 92 327 wew. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do15.30.

VII. Miejsce składania ofert sposób składania oferty

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2021 r. – NIE OTWIERAĆ PRZED 11.06.2021 r.”.

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 11.06.2021 r., godz. 15.30.

VIII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

 1. Kryteria oceny ofert:

       Cena - 100%

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 4. Informacje o formalnościach
 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
 6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 9. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

z up. Burmistrza


/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

Załącznik:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna.