BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 30 kwietnia 2021 r.

SOŚ.6220.3.28.2020.AŚwi

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1 i § 2, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy
do 31 lipca 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również
w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 kpa jest konieczność zgromadzenia w aktach sprawy dokumentacji o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), tj. uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Marszałka Województwa Lubuskiego, oraz konieczność przeprowadzenia procedury o której mowa w art. 33 ust 1 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. zapewnienie udziału społeczeństwu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”.

Do tej pory do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 24 listopada 2020 r. (znak: NZ.4301.13.2020), postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 stycznia 2021 r. (znak: WR.RZŚ.4360.64.2020.JT) oraz opinia Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 3 marca 2021 r. (znak: DŚ.II.7222.2.24.2020). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 28 stycznia 2021 r. (znak: WZŚ.4221.115.2020.PK) poinformował o zajęciu stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie do 31 marca 2021 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność dodatkowych uzupełnień.

26 kwietnia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. znak: WZŚ.4221.115.2020.PK o poinformowanie stron postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przeanalizowania dodatkowych uzupełnień, zajęcie stanowiska w powyższej sprawie nastąpi do dnia 15 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia.

             Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 30 kwietnia 2021 r.