BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 31 marca 2021 r.

SOŚ.6220.5.11.2020.AŚwi

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 kpa jest konieczność przeprowadzenia procedury o której mowa w art. 33 ust 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), tj. zapewnienie udziału społeczeństwu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz
z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

Załącznik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 31 marca 2021 r.