BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


         Szlichtyngowa, 23 marca 2021 r.

SOŚ.6220.6.19.2020.AŚwi

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na działkach 36/4 obręb 04 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081202_5 Szlichtyngowa”.

    Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa decyzja została podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, pok. nr 15 w godz. 730 do 1530, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 65 54 92 327 oraz na stronie internetowej http://bip.szlichtyngowa.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.

    Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach informacyjnych w miejscowości Jędrzychowice

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 Załączniki:  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.