Znak sprawy: RliPP.271.2.2.2021.PPiw

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Jędrzychowice, Gola i Szlichtyngowa, gm. Szlichtyngowa”.

 1. Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa

NIP 4970015085 REGON 411050801

tel. 65 549 23 27, fax. 65 549 23 41

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jędrzychowice, Gola i Szlichtyngowa,

 1. Szlichtyngowa”.
 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla następującego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jędrzychowice, Gola i Szlichtyngowa, gm. Szlichtyngowa”.

 1. Założenia projektowe:
 • Budowa oświetlenia ulicznego w

oświetlenie uliczne w pasie drogi gminnej nr 005831F (nr ew. dz. 268) w Goli na odcinku ok. 120 m, tj. budowa linii kablowej, posadowienie 3 słupów oświetleniowych, montaż opraw LED.

Uwaga: część działki ewid. nr 268, obręb Gola położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem MU - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, jednorodzinnej i usług. Pozostała część działki położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Jędrzychowicach.

oświetlenie uliczne w pasie drogi gminnej (nr ew. dz. 544) w Jędrzychowicach na odcinku ok. 115 m, tj. budowa linii kablowej, posadowienie 3 słupów oświetleniowych, montaż opraw LED.

Uwaga: część działki ewid. nr 544, obręb Jędrzychowice położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem MU - tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, jednorodzinnej i usług, teren objęty jest strefa ochrony konserwatorskiej pośredniej „B”. Pozostała część działki położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3) Budowa oświetlenia ulicznego w Szlichtyngowie - ul. Jana Pawła II.

oświetlenie uliczne w pasie drogi gminnej nr 103407F (nr ew. dz. 278/3) na odcinku ok. 70 m tj. budowa linii kablowej, posadowienie 3 słupów oświetleniowych, montaż opraw LED.

Uwaga: działka ewid. nr 278/3, obręb Szlichtyngowa położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w części oznaczona jest symbolem MU - tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usług oraz w części symbolem KD - ulice dojazdowe.

 1. Elementy składowe opracowania:
 • Projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Kosztorys inwestorski,
 • Przedmiar robót budowlanych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego mapy do celów projektowych, decyzji inwestycji celu publicznego, wymaganych uzgodnień (w tym ZUD), pozwoleń, opinii i innych decyzji administracyjnych,
 • uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 1. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:
 2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609, z późn. zm.),
 3. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124, z późn. zm.),
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129, z późn. zm.),
 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.),
 6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.),
 7. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 2275, z późn. zm.),
 8. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219, z późn. zm.),
 9. Polskimi normami,
 10. Aktualnym stanem wiedzy technicznej,
 11. Wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach, uzgodnieniach, opiniach, itp. dotyczących realizacji inwestycji.
 12. Wymagana ilość opracowań w ramach zamówienia:

Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 egz.).

 1. Obowiązki Wykonawcy:
 • Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania. W ciągu 75 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję wykonania projektu. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych prac.
 • Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
 • Wykonawca zaktualizuje, na wniosek Zamawiającego, kosztorysy inwestorskie w okresie 3 lat od daty ich wykonania.
 • W ramach ustalonego wynagrodzenia, Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie do dokumentacji.
 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV 71320000-7, 71321000-4.
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Termin realizacji: 31-08-2021 r.
 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 2. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Kryspina Budzyńska - Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel. 65 549 23 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Paulina Piwowar - Referent ds. gospodarowania nieruchomościami, tel. 65 549 23 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
 • Miejsce składania ofert sposób składania oferty

Ofertę cenową należy:

 • złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jędrzychowice, Gola i Szlichtyngowa, gm. Szlichtyngowa”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.03.2021 r., GODZ. 15:00 lub
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. w terminie do dnia 18.03.2021 r., godz. 15:00
 • Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%

 1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku oraz słownie.

 1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 3. Informacje o formalnościach
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 8. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Do pobrania: