Drukuj

OGŁOSZENIE

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej ogłasza
IV Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środka trwałego – autobus marki Jelcz, model L090M
z dnia 11 lutego 2021 r.

 § 1. Przetarg organizowany jest przez Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej,
ul. Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa.

 § 2. 1. Przedmiotem przetargu jest autobus:

- Marka i model: JELCZ, L090M

- Numer identyfikacyjny VIN: SUSL1422VY0000546

- Pojemność / moc silnika: 4580 ccm / 114 kW (155KM)

- Opis, rodzaj pojazdu: autobus

- Stan licznika: 542572 km

- Kolor nadwozia: pomarańczowy

- Paliwo: ON

- Skrzynia biegów: manualna

- Data pierwszej rejestracji: 2000/06/14.

2. Cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł brutto (cztery tysiące zł 00/100).

3. Z przedmiotem sprzedaży oraz z opinią rzeczoznawcy w sprawie pojazdu można zapoznać się w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – Dyrektor ZPE w Szlichtyngowej Pan Daniel Mika – 691-407-212

 § 3. Oferty z proponowaną ceną brutto należy złożyć w zamkniętej kopercie z danymi adresowymi składającego ofertę z dopiskiem: „Oferta na zakup autobusu” w Sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej ul. Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa do dnia 18.02.2021 r. do godziny 14.00, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać:

1) Nazwisko i imię/nazwę oferenta;

2) adres zamieszkania oferenta lub siedzibę firmy;

3) PESEL/NIP, REGON;

4) Oferowaną cenę brutto za przedmiot przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza);

5) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu  przetargu na sprzedaż autobusu i regulaminie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego – autobus marki Jelcz, model L090M.

6) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem faktycznym pojazdu.

7) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy kupna-sprzedaży.

8) Oferta powinna być zaopatrzona w datę oraz czytelny podpis oferenta.

9) Podpisaną Klauzulę RODO.

 § 4. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjnych
w Szlichtyngowej ul. Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjnych w dniu 18.02.2021 r. o godzinie 14:30. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

3. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych cenowo ofert (dotyczy tylko najkorzystniejszych) oferenci zostaną wezwani do złożenia, w wyznaczonym przez komisję terminie, ofert dodatkowych.

4. Zwycięzcą zostaje oferent oferujący najwyższą cenę brutto.

5. Osoba wyłoniona w przetargu zostaje zaproszona do podpisania umowy w Zespole Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia). Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

6. Przekazanie samochodu następuje protokołem zdawczo – odbiorczym po dokonaniu przez oferenta wpłaty pełnej oferowanej ceny. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 § 5. 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

2. Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żadna oferta, lub żadna z ofert nie przekroczy ceny wywoławczej, przetarg zostaje unieważniony.

3. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.

 § 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjnych
w Szlichtyngowej, ul. Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa, tel. 65/5407212, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     (dalej Administrator)

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 603 269 639,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z zapytaniem ofertowym (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

-- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Dyrektor Zespołu
Placówek Edukacyjnych
w Szlichtyngowej

/-/ Daniel Mika

Załącznik: 1. Ogłoszenie o IV Przetargu pisemnym ofertowym sprzedaży środka trwałego - autobus marki Jelcz, model L090M - skan. 

2. Załączniki do ogłoszenia.