Uprzejmie informujemy, że najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii, mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19. Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego oraz gdy:

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.,

- wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.

- wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją: wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” złożony do dnia 31 marca 2021r.
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego
  • oświadczenie ubiegającego o najmowaniu lub podnajmowaniu lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020r.
  • oświadczenie, że ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę w dniu 14 marca 2020r. (np. umowa najmu lokalu)

Wniosek można złożyć w UMiG Szlichtyngowa za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przed siedzibą Urzędu lub przesłać pocztą. W celu sprawdzenia poprawności wniosku i załączników można umówić się telefonicznie z pracownikiem zajmującym się dodatkiem mieszkaniowym – nr tel.  65/549-23-77.

Załącznik: Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.