BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 26 stycznia 2021 r.

SOŚ.6220.6.10.2020.AŚwi

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Inwestycja polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW na działkach 36/4 obręb 04 Jędrzychowice, jednostka ewidencyjna 081202_5 Szlichtyngowa”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 28 lutego 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 kpa jest konieczność przeprowadzenia procedury, o które mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) polegającej na konieczności zasięgnięcia opinii organów uzgadniających co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Do tej pory do tut. Urzędu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 21 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 grudnia 2020 r.) znak: WR.ZZŚ.7.435.430.2020.MLW RKW-2020-3732 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dn. 22 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 grudnia 2020 r.) znak: NZ.4300.89.2020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia.

            Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 k.p.a. stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W związku z tym informuję, że w przedmiotowej sprawie można złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

            W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta
i Gminy Szlichtyngowa.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a.  pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

Załącznik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 26 stycznia 2021 r.