BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 17 grudnia 2020 r.

RIiPP.271.2.17.2020.TW

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO NA:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja z przebudową i rozbudową istniejącego budynku remizy OSP wraz z utwardzeniem podjazdu na działce nr 183 i 182/2 obręb Gola jedn. ewid. Szlichtyngowa”.

 

 1. Rodzaj zamówienia: Usługa
 2. Zamawiający:

Gmina Szlichtyngowa,

 1. Rynek 1,

67-407 Szlichtyngowa,

NIP 497-001-50-85 REGON 411050801

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami dla zadania pn. „Termomodernizacja z przebudową i rozbudową istniejącego budynku remizy OSP wraz  utwardzeniem podjazdu na działce nr 183 i 182/2 obręb Gola jedn. ewid. Szlichtyngowa”. Nieruchomość jest własnością Gminy Szlichtyngowa.

W ramach zamówienia przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej na  przebudowę i rozbudowę wraz z termomodernizacją istniejącego budynku remizy OSP w Goli, która swoim zakresem będzie obejmowała:

 1. rozbudowę budynku w kierunku zachodnim i południowym o pomieszczenie garażowe z przeznaczeniem na sam. ciężarowy,
 2. wydzielenie pomieszczenia socjalnego (szatnia ,w.c. kabina prysznicowa),
 3. wykonanie podjazdu z kostki betonowej,
 4. wykonanie instalacji -kan., c.o.+c.w.u., elektrycznej (rozwiązania w zakresie c.o. i c.w.u. uzgodnić z Zamawiającym),
 5. termomodernizacja budynku ( docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu),
 6. wymiana pokrycia dachowego na istniejącym budynku.

 Struktura pomieszczeń w budynku musi być na etapie projektowania uzgadniana z Zamawiającym i ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego.

 Zakres robót obejmuje

  • Uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500
  • Inwentaryzację budowlaną istniejącego budynku;
  • Projekt branży architektoniczno-budowlanej;
  • Wykonanie projektu branży sanitarnej;
  • Wykonanie projektu branży elektrycznej;
  • Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich;
  • Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
  • Wykonanie dodatkowych opracowań wynikających z potrzeb Zamawiającego.
 • Zakres usług projektowych powinien obejmować:
  • Uzyskanie w skali 1:500 podkładów sytuacyjno – wysokościowych stosownie do wymogów jakie stawiane są przez przepisy Prawa budowlanego załącznikom w trybie wniosku o pozwolenie na budowę;
  • Uzyskanie wszystkich uzgodnień, w tym uzgodnienia projektu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi w tym również uzgodnień branżowych niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji;
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Wschowskiego – dla robót, które wymagają uzyskania takiego pozwolenia (obowiązek ten Projektant realizuje poprzez opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami i złożenie ich do właściwych organów na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa pełnomocnictwa). W kosztach opracowania projektu należy zatem uwzględnić koszty uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń w szczególności wypisy
   i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowej;
  • Wykonanie kompletnego projektu architektoniczno – budowlano – wykonawczego w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku CD, tożsama z projektem w wersji papierowej;
  • Opracowanie przedmiarów robót (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na CD). Przedmiar robót powinien zawierać opis (charakterystykę przedsięwzięcia), zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
   z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
  • Opracowanie kosztorysów inwestorskich (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na CD).
  • Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna na CD);
  • Opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 • Opracowanie projektu należy podzielić na etapy:
  • Przekazanie Zamawiającemu koncepcji projektowanego budynku;
  • Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych powyżej rozwiązań przystąpienie do opracowania kompletnego projektu budowlano – wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową będących przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na budowę;
 • Wykonawca przed złożeniem dokumentacji technicznej o pozwolenie na budowę przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.
 • Projektant na etapie projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.
 • Od Projektanta wymagane jest sprawowanie nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności:
  • Wyjaśnienia Zamawiającemu i Wykonawcy wątpliwości dotyczących projektu budowlano – wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej;
  • Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych;
 • Ponadto uczestniczenie w procedurze przetargowej (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców robót budowlanych dot. projektu.

Wszystkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć również w formie elektronicznej:

 • w formacie PDF;
 • przedmiar robót w formacie .doc (Word) lub PDF
 • kosztorys inwestorski w formacie .doc (Word) lub PDF

Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać na nośnikach (płyta CD, CD-R, DVD).

Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

UWAGA! Wszystkie dokumenty, które będą występowały w oryginale należy umieścić
w egzemplarzu nr 1.

Wymagania formalne i prawne dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Przedmiot zamówienia musi być opracowany w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi
i normami, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333),
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2018, poz. 1935, z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129, z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pocztą na adres: Gmina Szlichtyngowa,
  Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w zamkniętej kopercie z opisem: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja z przebudową i rozbudową istniejącego budynku remizy OSP wraz 
  z utwardzeniem podjazdu na działce nr 183 i 182/2 obręb Gola jedn. ewid. Szlichtyngowa”
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.
 • Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax-em na nr 65 549 23 41.
 • Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną odrzucone.
 • Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert. Wszelkie skreślenia należy zaparafować. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 1. Do niniejszej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej – załącznik nr 1.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2.
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.
 • Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4.
 • Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5.
 1. Kryterium wyboru ofert: cena – 100%
 2. Termin realizacji zamówienia: 06.2021 r.
 3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
 4. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
 • Leszek Piotrowski – tel. 65/549-24-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Tatiana Wasielewska – tel. 65/549-24-31, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej.

 Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert. 

2. Załączniki Nr 1-5.

3. Załącznik - zdjęcia remizy.

4. Załącznik - mapa poglądowa.

5. Załącznik - mapa z MPZG.