RADA MIEJSKA SZLICHTYNOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 16 grudnia 2020 r.

RO.0002.XXI-1.20                                                                                           

                                                                                              

Zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

4. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Szlichtyngowa oraz działania podjęte na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał:

8.1 Uchwała Nr XXI/162/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

8.2 Uchwała Nr XXI/163/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

8.3 Uchwała Nr XXI/164/20 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szlichtyngowa pod nazwą „Zespół Świetlic w Szlichtyngowej”.

8.4 Uchwała Nr XX/165/20w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2021 rok.

8.5 Uchwała Nr XXI/166/20w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.

8.6 Uchwała Nr XXI/167/20 Uchwała budżetowa na 2021 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

8.7 Uchwała Nr XXI/168/20 w sprawie zmiany Statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

8.8 Uchwała Nr XXI/168/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Szlichtyngowa.

8.9 Uchwała Nr XXI/170/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szlichtyngowa.

8.10 Uchwała Nr XXI/171/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

8.11 Uchwała Nr XXI/172/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

8.12 Uchwała Nr XXI/173/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

8.13 Uchwała Nr XXI/174/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

8.14 Uchwała Nr XXI/175/20 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szlichtyngowa.

8.15 Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy.

9. Wnioski, interpelacje i zapytania.

10. Sprawy bieżące

11. Zakończenie obrad.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

 

Przewodnicząca Rade Miejskiej
                                                                                                                                                       Szlichtyngowa

                                                                                                                                                   /-/ Anna Zalewska

 

Załącznik: Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.