RADA MIEJSKA SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 17 listopada 2020 r.

RO.0002.XX-1.20                                                                                            

 

Zawiadamiam, że dnia 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

8. Podjęcie uchwał:

8.1 Uchwała Nr XX/148/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

8.2 Uchwała Nr XX/149/20 w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

8.3 Uchwała Nr XX/150/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szlichtyngowa na lata 2021-2025.

8.4 Uchwała Nr XX/151/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szlichtyngowa na lata 2021-2023.

8.5 Uchwała Nr XX/152/20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

8.6 Uchwała Nr XX/153/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2021.

8.7 Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie nadania Regulaminu korzystania z przystani rekreacyjnej pływającej na rzece Barycz w miejscowości Wyszanów.

8.8 Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nieruchomości.

8.9 Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.

8.10 Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa”.

8.11 Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o."

8.12 Uchwała Nr XX/159/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2021 r.

8.13 Uchwała Nr XX/160/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja łączności radiowej na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wschowskiego”.

8.14 Uchwała Nr XX/161/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie na sfinansowanie wydatków bieżących.

9. Wnioski, interpelacje i zapytania.

10. Sprawy bieżące

11. Zakończenie obrad.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż sesja odbędzie się bez udziału gości. Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie
https://szlichtyngowa.sesja.pl/

 

                                                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa