BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 13 listopada 2020 r.

SOŚ.6220.4.2.2020.AŚwi

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam

że wnioskiem z dnia 12 października 2020 r. i uzupełnieniem z dnia 29 października 2020 r. Pan Jerzy Leśnik, Nowe Drzewce 15, 67-407 Szlichtyngowa, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), przed stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ zasięga opinii Regionalnego Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

             Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. W związku z tym informuję, że w przedmiotowej sprawie można złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

            W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a.  pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

Załącznik: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 22/3 Stare Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski”