BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


         Szlichtyngowa, dnia 13 listopada 2020 r.

RIiPP.6733.1.7.1.2020.LP        

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia na niezałatwienie sprawy w terminie

 

           Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art.36 w związku z art.123 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuje, że zostało wydane postanowienie znak RIiPP.6733.1.7.2020.LP z dnia 6.11.2020 r., w którym postanowiono:

  1. O braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.256), dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:„ Teren przeznaczony pod realizację zadań publicznych z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.107/2 (cz.) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa”.
  2. O wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 23 grudnia 2020 r.

            Z uwagi na ustawowy obowiązek dokonania uzgodnień oraz wykonania niezbędnych czynności do zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji organ informuje zgodnie z art.36 KPA, że nie załatwi sprawy w terminie określonym w art.35 KPA  i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy tj. nie później niż do 20 grudnia 2020 r..           

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 37 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

 

 

Postanowienie w formie obwieszczenia wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono w BIP -e

  1. Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej

 

Załącznik: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia na niezałatwienie sprawy w terminie.