BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 04 listopada 2020 r. 

RIiPP.271.2.15.2020.KBud 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

KWOTY 30.000 EURO NA:

„Utworzenie gminnej ewidencji zabytków

i gminnego programu ochrony nad zabytkami  dla Gminny Szlichtyngowa.”

 

 1. Rodzaj zamówienia: usługa.
 2. Zamawiający: GMINA SZLICHTYNGOWA, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, NIP 497 001 50 85, REGON 411050801.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. W skład zadania wchodzi:

Utworzenie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu ochrony nad zabytkami, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282, z poźn. zm.) dla Gminy Szlichtyngowa.

 1. Zakres działania Wykonawcy obejmuje współpracę z pracownikami UMiG Szlichtyngowa oraz Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków celem utworzenia ewidencji oraz programu.
 2. Wyjściowa liczba pozycji podlegająca weryfikacji i opracowaniu przy sporządzeniu gminnej ewidencji zabytków – 618 szt.
 3. Wykonawca po zrealizowaniu niniejszego zamówienia dostarczy Zamawiającemu:
 • 3 egzemplarze gminnej ewidencji zabytków,
 • 3 egzemplarze programu ochrony nad zabytkami,
 • po 1 wersji elektronicznej ewidencji i programu.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zalakowanej kopercie; osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, I piętro) lub pocztą na adres: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2020r. do godziny 15.30. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanu lub fax-em na nr: 65 549 23 41.

Złożone oferty powinny zawierać opis na kopercie: „Utworzenie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu ochrony nad zabytkami  dla Gminny Szlichtyngowa.”

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 • Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zaproszenia. Wszelkie skreślenia należy zaparafować. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 1. Do niniejszej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej – załącznik nr 1,
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2,
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,
 • Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4,
 • Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5.
 1. Rozstrzygnięcie postępowania:

Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej.

 1. Kryterium wyboru ofert:
 • Cena – 100%
 • Sposób oceny ofert:

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. Należy podać zarówno cenę netto jak i brutto. Cena = najniższa cena brutto.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30-06-2021r.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
 • Leszek Piotrowski, tel. 65 549 23 27 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kryspina Budzyńska, tel. 65 549 23 57 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

z up. Burmistrza
/-/ Błażej Rajman
Z-ca Burmistrza

 Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert - "Utworzenie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu ochrony nad zabytkami dla Gminy Szlichtyngowa" z dnia 04 listopada 2020 r. 

2. Załączniki do zaproszenia do składania ofert.

3. Załączniki do zaproszenia do składania ofert - wersja edytowalna.