Drukuj

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 29 października 2020 r.

SOŚ.6220.1.17.2020.AŚwi

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 30 listopada 2020 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 kpa jest konieczność przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), tj. umożliwienia stronom postępowania zapoznanie się z całym zgormadzonym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie
oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/ Jolanta Wielgus

Załącznik: Zawiadomienie o terminie przedłużenia sprawy z dnia 29 października 2020 r.