BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 16 października 2020 r. 

SOŚ.6220.1.13.2020.AŚwi    

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), a także w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zawiadamia

iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”, w tym:

  • opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (znak: NZ.4301.2.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.) – organ zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia i określił wymogi do zawarcia
    w decyzji środowiskowej,
  • postanowienie wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak: WR.ZRŚ.4360.22.2020.MG z dnia 29 czerwca 2020 r.) – organ uzgodnił realizację przedsięwzięcia i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych w opinii warunków i wymagań,
  • pismo Marszałka Województwa Lubuskiego (znak: DŚ.II.7222.11.2020 z dnia 23 lipca 2020 r.) – organ stwierdził, że nie jest właściwy w przedmiotowej sprawie,
  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim co (znak: WZŚ.4221.49.2020.PK z dnia 1 września 2020 r.) – organ odmówił uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pokój nr 15 w terminie 14 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane w godzinach pracy Urzędu. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony
w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (w godzinach urzędowania).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa i tablicy ogłoszeń Sołectwa Nowe i Małe Drzewce.

 

Burmistrz Miast i Gminy
Szlichtyngowa
/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Obwieszenie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.