Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, że:

1) od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. - realizuje projekt pt. Pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VI)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie skierowane jest do osób po 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie jako bezrobotne, które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • osoby długotrwale bezrobotne- pozostające bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej     12 miesięcy,
  • kobiet,
  • bezrobotnych o niskich kwalifikacjach,
  • bezrobotnych osób po 50 roku życia,
  • bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

 

2) od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. - realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (V)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).