BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

 


Szlichtyngowa, 31 sierpnia 2020 r.

SOŚ.6220.1.11.2020.AŚwi

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamia

Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do 30 września 2020 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 kpa jest konieczność zgromadzenia w aktach sprawy dokumentacji o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), tj. uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli oraz Marszałka Województwa Lubuskiego.

Aktualnie do tutejszego Urzędu wpłynęła jedynie opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z 29 kwietnia 2020 r, znak: NZ.4301.2.2020.

Ponadto, przyczyna niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność przeprowadzenia procedury o której mowa w art. 33 ust 1 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. zapewnienie udział społeczeństwu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji zawiadomienia.

             Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy kodeks postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie
oraz składać uwagi i wnioski do postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Z-ca Burmistrza

 

Załącznik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.