Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 30 lipca 2020 r. o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, XVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

3.1 Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

3.2 Uchwała Nr XVIII/141/20 w sprawie zaliczenia dróg, znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa, do kategorii dróg gminnych.

3.3. Uchwała Nr XVIII/142/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Górczyna.

3.4 Uchwała Nr XVIII/143/20 w sprawie zamiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.

4. Wnioski, interpelacje i zapytania.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie obrad.


Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stroniewww.szlichtyngowa.sesja.pl.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
/-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej