Zawiadamiam, że dnia 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za rok 2019.
  7.1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
  7.2. Debata nad raportem o stanie gminy;
  7.3. Podjęcie Uchwały Nr XVII/132/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok.
  8.1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z wykonania budżetu;
  8.2. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  8.3. Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  8.4. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  8.5. Podjęcie Uchwały Nr XVII/133/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok.
9. Podjęcia aktu absolutoryjnego.
  9.1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok;
  9.2. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium;
  9.3. Podjęcie Uchwały Nr XVII/134/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
10. Podjęcie uchwał:
  10.1. Uchwała Nr XVII/135/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szlichtyngowa na rok szkolny 2020/2021.
  10.2. Uchwała Nr XVII/136/20 w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.
  10.3. Uchwała Nr XVII/137/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
  10.4. Uchwała Ne XVII/138/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.
11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.


Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stroniewww.szlichtyngowa.sesja.pl.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
/-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej