27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypadała 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym zrzeszona jest Gmina Szlichtyngowa, przygotował okolicznościowe medale.

   Podczas obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa w dniu 30 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus  oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zalewska wręczyły medale w ramach uznania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności Gminy Szlichtyngowa dla Pani Ireny Fartuszyńskiej oraz dla Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł”  Szlichtyngowa, który odbierał działacz Klubu Pan Radosław Kubiś.

   W uzasadnieniu aktu nadania „Medalu 30-lecia samorządu terytorialnego 1990-2020” dla społeczników z naszej gminy czytamy:

- Pani Irena Fartuszyńska - medal jest wyrazem wyróżnienia i uznania za wieloletnią pracę w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa oraz za działalność społeczną w zakresie realizacji zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym.  Pani Irena Fartuszyńska związana jest z samorządem Gminy Szlichtyngowa od lutego 1966 roku, kiedy to zaczynała pracę w tut. Urzędzie Miasta i Gminy. Od stycznia 1991 roku była Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, a od kwietnia 1998 roku mianowana została Dyrektorem tego zakładu. W latach 1994-1998 była Radną Rady Gminy i Miasta w Szlichtyngowej, w której pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetowej. W styczniu 2001 roku po 35 latach pracy w samorządzie Pani Irena przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Irena Fartuszyńska swoje doświadczenie i pasje wykorzystuje w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie działała w Społecznym Komitecie Odbudowy Kościoła w Szlichtyngowej. Jest Wiceprzewodniczącą wschowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Aktywnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych w Klubie Senior+ działającym w Szlichtyngowej.

 - Miejski Klub Sportowy „Orzeł” - medal jest wyrazem wyróżnienia i uznania za działalność społeczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie Szlichtyngowa. Przez cały okres 30-lecia samorządu terytorialnego Klub, wcześniej pod nazwą LZS „Płomień” Szlichtyngowa, a od 2001 roku - Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa, aktywnie przyczynia się do rozwoju i umacniania działalności sportowej na rzecz szlichtyngowskiej społeczności. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Klubu, jego członków, trenerów i zawodników Mieszkańcy poprawiali swoją kondycję fizyczną, uczestniczyli w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w duchu rywalizacji sportowej fair play. Dzięki owocnej współpracy Klubu
z samorządem udało zorganizować się wiele zawodów sportowych, turniejów piłki nożnej, rozgrywek amatorskiej ligi piłki nożnej dla Mieszkańców. Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w pełni zaspokaja potrzeby lokalne Mieszkańców w zakresie popularyzacji gry w piłkę nożną i na stałe wpisała się w historię Szlichtyngowy.

 Podczas uroczystości wyróżnieni poza wspomnianymi medalami otrzymali kwiaty oraz zestaw upominków Gminy Szlichtyngowa.

   Dnia 30 grudnia br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na której uchwalono budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok. Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa uchwalili przyszłoroczny budżet jednogłośnie.  

   Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 26.207.772,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 943.269,00 zł, natomiast dochody wyniosą 25.885.954,00 zł. Budżet zamknie się deficytem w wysokości 321.818,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej.

   Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji jest kolejny etap zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość tego zadania to kwota 2.373.900,00 zł. Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1.332.368 zł. W przyszłym roku wyremontowana zostanie ul. Ogrodowa.

   W związku z pozyskanym dofinansowaniem w kwocie 1.020.000,00 zł w przyszłym roku rozpocznie się realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Dryżynie”.

   Planowane jest również wyremontowanie dwóch dróg,  tj. ul. Łąkowej w Szlichtyngowej oraz drogi w Jędrzychowicach. W roku bieżącym Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie tych zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

   W 2021 rok wykonana zostanie dokumentacja na termomodernizację wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Wyszanowie. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.275.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2022.

   W przyszłym roku gotowa będzie również dokumentacja techniczna w zakresie wykonania projektu zmian o budowę zjazdów do posesji wraz z chodnikami na os. Leśnym w Górczynie, tj. ul. Świerkowej, Sosnowej, Morelowej, Wierzbowej, Wiśniowej i Topolowej, wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego. Na budowę dróg na os. Leśnym w Górczynie przeznaczona została, jako wkład własny kwota 500.000,00 zł, pozyskana w pierwszej edycji rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

   W Budżecie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok zaplanowano również dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Szlichtyngowie oraz kwotę 54.532,00 zł jako dofinansowanie dla Powiatu Wschowskiego na remont ul. Dworcowej w Szlichtyngowie.

   Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowych na remonty dróg w Dryżynie, Goli i Małych Drzewcach.

   W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono również środki na prace konserwatorskie na zabytkach, na działalność sportową i kulturalną.

Podczas obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się również z Analizą stanu bezrobocia w Gminie Szlichtyngowa, przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie pana Andrzeja Nowickiego.

   Radni podjęli następujące uchwały:

 • Uchwała Nr XXI/162/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXI/163/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 • Uchwała Nr XXI/164/20 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szlichtyngowa pod nazwą „Zespół Świetlic w Szlichtyngowej”.
 • Uchwała Nr XXI/165/20 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/166/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
 • Uchwała Nr XXI/167/20 Uchwała budżetowa na 2021 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/168/20 w sprawie zmiany Statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/169/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/170/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/171/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/172/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/173/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/174/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/175/20 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy.
 • Uchwała Nr XXI/177/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/178/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Załączniki: Uchwały XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 30 grudnia br. ulica Pułaskiego jest oddana do ruchu drogowego. W dniu dzisiejszym wprowadzona została stała organizacja ruchu, zgodna z projektem organizacji ruchu, będącym składową dokumentacji projektowej na remont tej drogi. Wszystkim kierowcom, rowerzystom i pieszym życzymy bezpiecznego korzystania z ul. Pułaskiego.

Zakończony został remont posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie. Zakres wykonywanych prac obejmował: rozłożenie foli budowlanej, ułożenie dylatacji obwodowych, rozłożenie zbrojenia, wylanie betonu i jego rozciągnięcie i wyprofilowanie w poziomie, zasypanie betonu utwardzaczem, maszynowe zatarcie betonu na gładko, impregnacja posadzki oraz nacięcie dylatacji i wypełnienie masą dylatacyjną.

Nową posadzkę wykonała firma PROGRESS Cezary Wrzaskowski z Leszna.

Całkowity koszt prac wyniósł 15.000,00 zł. Remont był możliwy dzięki pozyskanej dotacji przez jednostkę OSP Wyszanów w wysokości 10.000 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników oraz dotacji Gminy Szlichtyngowa w kwocie 5.000 zł.

Podkategorie