W dniu 10 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów kadencji 2019 - 2023 z przedstawicielami samorządu - Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Przewodniczącym Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz pracownikami Urzędu.
Rozpoczynając spotkanie Burmistrz pogratulowała przedstawicielom 9 sołectw, którzy wybrani zostali na sołtysów i przez najbliższe cztery lata będą reprezentantami swoich wsi.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Szlichtyngowa Henrykiem Baraniakiem wręczyli dla sołtysów listy gratulacyjne z okazji wyboru oraz złożyli życzenia skutecznych działań na rzecz swoich lokalnych społeczności oraz całej gminy oraz satysfakcji z wypełniania zaszczytnych obowiązków społecznych.
W dalszej części spotkania omówiono zasady poboru podatków i opłat lokalnych oraz uchwalania i realizacji funduszu sołeckiego. Ustalono także, że Dożynki Powiatowo-Gminne, których gospodarzem w tym roku będzie gmina Szlichtyngowa, odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 roku
i zorganizowane zostaną w sołectwie Jędrzychowice.
Przypomnijmy, iż w sołectwach gminy Szlichtyngowa sołtysami zostali wybrani:
- Marian Porębski - Sołtys Dryżyny,
- Magdalena Bielewicz – Sołtys Goli,
- Franciszek Kichman – Sołtys Górczyny,
- Grzegorz Wiliński – Sołtys Jędrzychowic,
- Brygida Piwowar – Sołtys Kowalewa,
- Andrzej Kromoliński – Sołtys Nowych i Małych Drzewiec,
- Agnieszka Marciniak – Sołtys Starych Drzewiec,
- Wioleta Adamczyk – Sołtys Wyszanowa,
- Wioletta Jakubiak – Sołtys Zamysłowa.

GALERIA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze we współpracy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowują opracowanie dotyczące wielowymiarowej oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w naszym województwie. Jednym z elementów projektu jest realizacja badania ankietowego.
Bardzo prosimy o wzięcie udziału z naszym badaniu i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań w załączonym formularzu ankiety. Państwa pomoc jest dla nas bardzo ważna!
Zachęcamy Państwa do zapraszania bliskich i znajomych do udziału w badaniu poprzez   udostępnianie linka do ankiety!

ANKIETA.

 Ankiety można wypełniać do 30 maja 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że przedłuża się nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” do dnia 27 maja 2019 r.
Wnioski i dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, osoba do kontaktu: Agnieszka Wtykło, pokój nr 1, tel. 65 5492 327.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
Jednocześnie przypominam, że stosownie do zapisów Zarządzenia nr 71/16 Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”, ubiegający się o dotację do wniosku winni dołączyć:
w przypadku demontażu pokryć dachowych, pakowania, załadunku, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
 tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;
 pozytywną opinię Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;
 pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.
w przypadku pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
 tytuł prawny do nieruchomości/zgodę współwłaścicieli nieruchomości/zgodę wspólnoty mieszkaniowej/zgodę zarządcy nieruchomości
 pisemną zgodę (wszystkich współwłaścicieli) na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;
 dokumenty wskazane w §4 regulaminu – dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.
Ponadto informuję, że jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest wpisanie nieruchomości do inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa. Wzór do wypełnienia informacji poniżej.
Uwaga: zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W dniu 09.05.2019 gościliśmy w naszej bibliotece pisarkę Agatę Kołakowską, która przybliżyła nam własną twórczość, a także zdradziła nam tajniki swego zawodu. Okazało się, że napisać dobrą książkę nie jest tak łatwo. Miesiące przygotowań i pogłębiania własnej wiedzy na wybrany temat, to nie lada wyzwanie. Autorka opowiadała również skąd czerpie pomysły na fabułę swoich książek i jak powstają jej bohaterowie. Takie rozmowy o dobrej książce przy kawie i ciastku to dla nas bibliotekarzy i czytelników najlepiej spędzony czas. 

GALERIA 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowie gościła Teatr "Maska" z Krakowa, który przygotował dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy przedstawienie pt. "Opowieści z teczki profesora książeczki". Była to opowieść o tym, jak wielka moc ma wyobraźnia, którą kształtujemy dzięki czytaniu książek.  Dodatkowo uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej wzięli udział w pochodzie pod hasłem "Książki czytajcie, świat poznawajcie", podczas którego zachęcali mieszkańców do czytania książek.

GALERIA

Podkategorie