Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od dnia dzisiejszego rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium przyznawane będzie za wyniki w nauce uczniom klas od IV do VIII  szkoły podstawowej i uczniom klas ponadpodstawowych, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Szlichtyngowa.

Wniosek należy złożyć do dnia 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Stypendium motywacyjne stanowi wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów i jak najwyższych wyników w nauce.

Stypendium będzie przyznane uczniowi, który uzyskał na koniec roku szkolnego 2019/2020 średnią ocen:

- uczeń szkoły podstawowej: 5.6

- uczeń szkoły ponadpodstawowej: 5.2

 

Załącznik

Wniosek

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu  07 lipca 2020 r. o godz. 18:30 przy budynku Remizy na działce o nr ewid. 117 obręb Dryżyna odbędzie się Zebranie Wyborcze.

 Tematem Zebrania będzie:

  • Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.
  • Sprawy bieżące.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI/123/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.

Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Dryżyna.

W dniu wczorajszym do Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa dostarczonych zostało kolejnych 28 laptopów zakupionych w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła+.

Wartość dostarczonego sprzętu to kwota 53.726,40 zł. Dostawę zrealizowała firma AM Office z Leszna.

Już wkrótce komputery rozdysponowane zostaną do szkół znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli informuje, że woda w wodociągu administrowanym przez Zakład Usług Wodny we Wschowie na terenie m.in. wsi Kowalewo i Jędrzychowice nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Powodem zmniejszenia się jakości wody jest występowanie w sieci pojedynczych bakterii z grupy coli. Zakład Usług Wodnych we Wschowie, który odpowiada za stan sieci i wody na tym terenie, informuje, że podjęte zostały już działania naprawcze i następuje płukanie sieci. Planuje się ponowne pobranie próbek wody w poniedziałek.

Do czasu zmiany oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli zaleca przegotowywanie wody  wykorzystywanej do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty.

Komunikat Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kandlewie (gm. Wschowa, pow. Wschowski), zaopatrującego miejscowości: Kandlewo, Kowalewo, Konradowo i Jędrzychowice.

W związku z uchwałą nr XVII/136/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach, a także na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.)

informuje się o zamiarze likwidacji z dniem 01 stycznia 2021 r. filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27.05.2020 r. (data wpływu 28.05.2020 r.) Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o podjęci działań zmierzających do zamknięcia filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa znajdującej się w Starych Drzewcach nr 55, uzasadniając to tym, że:

Gmina Szlichtyngowa jako jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej oraz jej filii znajdującej się w Starych Drzewcach 55. Na podstawie art.13 ust.1, 2 i 4 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Jest on również zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych.

Filia w Starych Drzewcach zlokalizowana jest w budynku o powierzchni 75 m² (4 pomieszczenia: czytelnia, wypożyczalnia, łazienka oraz korytarz), który znajduje się przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Główną przyczyną decyzji o likwidacji filii są względy finansowe i kadrowe. Budynek ten również wymaga generalnego remontu. Dodatkowo od dnia 01.09.2020 pomieszczenie czytelni zostaje przekształcone na klasę szkolną, co znacząco pomniejszy pomieszczenia biblioteczne i wpłynie na jakość obsługi czytelników. Wśród wypożyczających zbiory biblioteczne większość stanowią uczniowie.

Po likwidacji filii bibliotecznej w Starych Drzewcach planuje się utworzyć w jej miejsce Bibliotekę Szkolną i przekazać księgozbiór wraz z wyposażeniem do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. Dyrektor placówki zapewnia, że mieszkańcy będą mieć możliwość dalszego korzystania z księgozbioru. Dlatego też likwidacja filii nie wpłynie na pogorszenie sytuacji czytelniczej w miejscowości.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Po likwidacji filii jej księgozbiór planuje się przekazać do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach, a książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną przekazane na makulaturę. Likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych dla uczniów i mieszkańców.

Do pobrania:

Informacja o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

Uchwała Nr XVII/136/20 w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

 

 

Podkategorie