Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Szlichtyngowa zaświadczenia są wydawane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wzór wniosku TUTAJ

Klauzula informacyjna RODO: TUTAJ

Dnia 30 października br. zakończono prace polegające na zakupie i montażu dwóch lamp solarnych na terenie naszej Gminy. W Górczynie lampę solarną zamontowano na ulicy Zamysłowskiej, natomiast w Starych Drzewcach nowo zamontowana lampa solarna doświetla plac zabaw.

Zamontowane lampy solarne zasilane są energią słoneczną i wiatrową. Wyposażone są w akumulator, dzięki czemu, w przypadku pochmurnej i bezwietrznej pogody utrzymującej się nawet do 4 dni, będą nadal świecić. Stanowiska oświetleniowe składają się z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną lampą solarną typu hybryda, oprawy ze stopu aluminiowego i hartowanego szkła, panela fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej.

Wykonawcą robót była firma EL – TIM Leszek Szymański z siedzibą w Górczynie. Wartość dostawy i montażu dwóch lamp solarnych to kwota 18 500 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane ze środków  funduszu sołeckiego sołectwa Górczyna i Stare Drzewce.

Ponadto dowieszone zostały oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych w Goli, Wyszanowie, Nowych Drzewcach i Małych Drzewcach. Wyżej wymienione prace wykonała firma ENEA Oświetlenie Kościan, na zlecenie Gminy Szlichtyngowa. W Goli nowa oprawa oświetli drogę gminną, dojazdy do posesji oraz plac zabaw. W Nowych Drzewcach nowa oprawa została dowieszona w pasie drogi gminnej o nr ew. działki 256, natomiast w Małych Drzewcach w pasie drogi gminnej o nr ew. działki 242. Czwarta oprawa oświetleniowa została zamontowana w Wyszanowie przed mostem na rzece Barycz. Zadania zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego ww. miejscowości.

Szczególne podziękowanie składamy dla Sołtysów i Mieszkańców sołectw za zaangażowanie i udział w kreowaniu wizerunku naszej Gminy. Zamontowane oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców.

GALERIA

Źródło: https://twitter.com/PremierRP 

Wywieś flagę – zrób zdjęcie – prześlij zdjęcie e-mailem

      Zapraszamy mieszkańców gminy Szlichtyngowa do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. Celem konkursu jest propagowanie działań związanych z eksponowaniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnienie wiedzy, jak prezentować barwy narodowe Polski oraz uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

    Uczestnik konkursu przygotowuje zdjęcie swojego balkonu, okna, tarasu, domu, gdzie została wywieszona flaga Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Następnie zdjęcie (nie większe niż 5MB) należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

     Można przesłać tylko jedno zdjęcie. Do każdego zdjęcia należy podać w e-mail: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika (czyli autora zdjęcia), adres e-mail uczestnika i jego miejsce zamieszkania. W przypadku uczestników do 13 roku życia adres e-mail przedstawiciela ustawowego/opiekuna. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: od 7 do 9 lat, od 10 do 15 lat, od 16 lat i więcej. Nagrody rzeczowe otrzymają osoby, które zajmą I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

    Na Państwa zdjęcia czekamy już od dziś do dnia 15 listopada 2020 r. do godz. 24:00. Wręczenie lub przesłanie nagród rzeczowych nastąpi do dnia 20 listopada 2020 r. Wyniki konkursu wraz z galerią zdjęć zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa: www.szlichtyngowa.pl oraz profilu na Facebook. Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

Regulamin konkursu

 

Obowiązek informacyjny

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję Panią/Pana że:

  • administratorem podanych danych jest : Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz promocja Gminy;
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, której dane dotyczą;
  • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane będą do zakończenia konkursu, natomiast dane dotyczące wizerunku przez 5 lat od zakończenia konkursu;
  • podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale bez ich podania nie można wziąć udziału w konkursie;
  • zgodę można wycofać w dowolnym momencie;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w uzasadnionych prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
  • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO.

Przypominamy, że terminy płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, mija dnia 15 listopada br.

- Podatek należy zapłacić zgodnie z kwotą wskazaną dla danego terminu płatności w decyzji podatkowej.

- Zaleca się dokonywanie wpłaty podatku w formie elektronicznej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na nr 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015.

- Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną i wprowadzone ograniczenia nie będzie poboru podatków IV raty  przez inkasentów, którymi na terenie naszej gminy są sołtysi.

- Płacąc podatek ze swojego konta bankowego w treści przelewu należy wpisać numer  decyzji podatkowej.

!!!! Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne zwracamy się z prośbą  do młodych osób, aby  wyręczyły swoich  rodziców, dziadków  w obowiązku zapłaty podatku. Aby uchronić osoby starsze przed niepotrzebnym wyjściem z domu można zapłacić za nich podatek ze swojego konta bankowego podając w treści przelewu: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer decyzji podatkowej.

!!! Ponadto informujemy, że istnieje również możliwość zapłaty ze swojego konta podatku za sąsiada (do kwoty 1 000,00 zł).  W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer decyzji podatkowej.

W wyjątkowej sytuacji, z zachowaniem reżimu sanitarnego, będzie możliwość dokonania opłaty podatków  w kasie Urzędu w dniach:

12  listopada w godz.   800  do  1000 

13  listopada w godz.   800  do  1000 

16  listopada w godz. 1200  do  1400

Podkategorie