Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

1. Nabór wniosków do otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2021 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do popularyzacji i upowszechniania lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Lubuskiego oraz budowie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży.

Zadanie skierowane jest dla dzieci klas I-VIII szkół podstawowych. Dla dzieci młodszych proponuje się lekkoatletyczne zajęcia ruchowe. Dziewczęta i chłopcy klas starszych mają zapewniony powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2021 roku przeznaczona została kwota 75 000,00 zł.

Szczegóły: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16046/nabor-wnioskow-do-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje--w-form

 

2. Nabór wniosków do otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

  • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
  • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
  • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2021 roku przeznaczona została kwota 1.700.000,00 zł

Szczegóły: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16044/nabor-wnioskow-do-otwartgo-konkursu-ofert-na-wsparcie-w-2021-rok

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza serdecznie uczniów ze szkół podstawowych Gminy Szlichtyngowa do udziału w konkursie plastycznym „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) oraz kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

Uczestnicy konkursu (w trzech kategoriach wiekowych) przygotowują pracę rysunkową lub malarską o Żołnierzach Wyklętych w formacie A4 techniką dowolną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem). Prace w innych formatach nie będą oceniane.

Prace należy umieścić w kopercie (z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Żołnierze wyklęci – Bohaterowie Niezłomni) wraz z wypełnionym oświadczeniem uczestnika konkursu
i składać w terminie do 22 lutego 2021 r. do skrzynki podawczej umieszczonej przed Urzędem Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Ogłoszenie laureatów nastąpi do dnia 1 marca 2021 r. Wyniki konkursu wraz z galerią zdjęć zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa: www.szlichtyngowa.pl oraz na profilu Facebook.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu.

2. Oświadczenie uczestnika. 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego do 1 marca 2021r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu osobistego złożenia wniosku i sprawdzenia poprawności danych w nim zawartych oraz dołączonych faktur, należy umówić się telefonicznie z pracownikiem zajmującym się zwrotem, tj. Panią Agatą Jaroszewską – tel. 65 549 23 77.  

Poprawnie uzupełnione wnioski z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego można złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się przed siedzibą UMiG w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Celem zapobieżenia dekompletacji składanych dokumentów, prosimy o umieszczanie ich w zamkniętej kopercie.

W przypadku zmiany sposobu przyjmowania wniosków, będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia  2021r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok .

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021r. wynosi:
100 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

  • W 2021 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.
  • Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa - punkt obsługi interesanta od dnia 01.02.2021r. do 05.02.2021r.
    w godz. od 800 do 900 lub ze strony internetowej www.szlichtyngowa.pl. Z uwagi na sytuację epidemiczną zaleca się korzystanie z formularzy zamieszczonych  na stronie internetowej.
  • Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 65 549 23 77.  

 

Druki do pobrania:

   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszystkie nasze szkoły zakwalifikowały się do Programu Szkolny Klub Sportowy realizowanego przez Ministerstwo Sportu.

   Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

   Zajęcia prowadzone w ramach Programu będą odbywać się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach 15 osobowych.

   Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach oraz Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach będzie prowadzić zajęcia dla jednej grupy, a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej dla dwóch grup (decydowała ilość uczniów).

   Po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach, zajęcia sportowe będą prowadzone przez nauczycieli tych szkół, będą to przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe.

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

1.     Ochrona praw człowieka
2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Podkategorie