W Klub Senior+ w Szlichtyngowej odbyły się warsztaty rękodzielnicze o tematyce bożonarodzeniowej, podczas których powstały przepiękne stroiki świąteczne.  Seniorzy osobiście wybrali się do lasu po potrzebne materiały. Zebrane szyszki, gałązki i inne dary natury, zostały oczyszczone, wysuszone i przygotowane  do tworzenia dekoracji. Warsztaty trwały kilka dni ponieważ seniorzy spotykają się w mniejszych grupach. Wynikiem prac naszych seniorów są efektowne i pomysłowe stroiki, które zdobią pomieszczenia klubu.

Dla wielu osób zajęcia warsztatowe były sposobem rozwinięcie ukrytych talentów, odkryciem w sobie twórcy i przyjemnym spędzeniem czasu.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze Województwa Wielkopolskiego (Wroniawy), przekazujemy informacje od Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s  w Sławie,  dotyczące postępowania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. W związku z powyższym prosimy o dopilnowanie aby zwierzęta nie wychodziły poza teren gospodarstwa domowego.

 

Dnia 25 listopada br. w Sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Obrady XX Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Anna Zalewska.

Radni wysłuchali sprawozdania przedstawionego przez Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa w roku 2020, które przedstawiła Dyrektor Anna Neć.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała Nr XX/148/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XX/149/20 w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.
 • Uchwała Nr XX/150/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szlichtyngowa na lata 2021-2025.
 • Uchwała Nr XX/151/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szlichtyngowa na lata 2021-2023.
 • Uchwała Nr XX/152/20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XX/153/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2021.
 • Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie nadania Regulaminu korzystania z przystani rekreacyjnej pływającej na rzece Barycz w miejscowości Wyszanów.
 • Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nieruchomości.
 • Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.
 • Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa”.
 • Uchwała Nr XX/158/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o."
 • Uchwała Nr XX/159/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2021 r.
 • Uchwała Nr XX/160/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja łączności radiowej na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wschowskiego”.
 • Uchwała Nr XX/161/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie na sfinansowanie wydatków bieżących.

 

Załączniki:

 1. XX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa – retransmisja.
 2. Uchwały XX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa. 

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ wspólnie z panem Jackiem Smykałem kierownikiem Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz młodzieżą IV LO w Zielonej Górze pod hasłem #ChrońmySeniorów zaapelował o odpowiedzialną postawę obywateli.

W przypadku problemów z odtwarzaniem filmu, przejdź na kanał YouTube LOW NFZ

Trwa remont ul. Pułaskiego w Szlichtyngowie w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”.  Na ul. Pułaskiego ukończone zostały prace ziemne polegające na wymianie sieci wodociągowej oraz na remoncie kanalizacji deszczowej. Dalece zaawansowane są prace brukarskie – na całym odcinku drogi zostały ułożone krawężniki betonowe. Z kostki betonowej – typu „starobruk” w kolorze szarym układany jest chodnik po obu stronach jezdni oraz montowane są na przyłączach skrzynki wodomierzowe typu Hydro-Terminal. 

 

Podkategorie