Tarcza Antykryzysowa 4 rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł z urzędu pracy o organizacje pozarządowe (NGO).  Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

O pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (NGO) również nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak na przykład fundacje, czy stowarzyszenia, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył  100 000 złotych. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w  wniosku o pożyczkę. Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy. Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożony elektronicznie lub też w formie papierowej na adres właściwego urzędu pracy.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie,  https://wschowa.praca.gov.pl/urzad ,

a także telefonicznie -  informacje, porady oraz pomoc przez pracowników urzędu:

Kierownik Zespołu - Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Urszula Jurcewicz tel.(65) 540 28 68 wew. 37

 

Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Wniosek Gminy Szlichtyngowa złożony dnia 24 kwietnia 2020 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki fizyki, geografii, chemii i biologii, które przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów w dziedzinach przyrodniczych.

 

Szanowni Rolnicy, przypominamy o zbliżającym się terminie rozpoczęcia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - badania realizowanego raz na 10 lat i obejmującego swoim zasięgiem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.

Warto wiedzieć że:

  • Podstawową formą udziału w spisie jest samospis przez Internet .
    Samospis jest intuicyjny pomimo tego, dla osób które będą potrzebowały pomocy, uruchomiona zostanie infolinia, która umożliwi spisanie się telefoniczne.
  • Rachmistrzowie będą kontaktowali tylko z rolnikami się, którzy sami nie dopełnią obowiązku spisowego

Udział w PSR2020 jest obowiązkowy‼

https://www.facebook.com/watch/?v=283178986122542 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli pozyskała dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ze środków rezerwy celowej w wysokości 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Pozyskana dotacja przeznaczona zostanie na zakup systemu selektywnego alarmowania. Umowa  udzielenia dotacji została podpisana przez Prezesa OSP Gola druha Zenona Chrząstowskiego w dniu dzisiejszym.

System selektywnego alarmowania - jest to powszechnie stosowany system w większości już jednostek OSP w naszym kraju, którego działanie polega na zdalnym uruchamianiu syreny alarmowej w danej jednostce, przez dyspozytora na stanowisku kierowania w jednostce Państwowej Straży Pożarnej. W naszym przypadku będzie to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Podstawowym celem funkcjonowania systemu jest znaczne skrócenie czasu alarmowania OSP, od momentu wpłynięcia zgłoszenia do Powiatowego Stanowiska Kierowania (PSK) w KP PSP Wschowa.

System ten podniesie sprawność bojową jednostki OSP Gola i przyczyni się do poprawy naszego bezpieczeństwa.

Całkowita wartość realizacji zadania to kwota 9.900,00 zł. Brakująca kwota pokryta zostanie ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa. Gratulujemy !!!

Ukończono prace polegające na remoncie 3 przepustów pod drogami gminnymi: dwóch w Dryżynie, jednego w Górczynie. Dzięki wykonanym pracom łatwiejszy jest dostęp z drogi gminnej w Dryżynie do drogi śródpolnej przebiegającej koło transformatora – długość przepustu 8 m. Pozostałe dwa, 6- metrowe przepusty wymieniono w ciągu dróg gminnych przecinających rowy melioracyjne, na działkach ewid. nr 354/2 (Dryżyna), 302/2 i 302/3 (Górczyna) – na terenach uprawianych rolniczo. Remont przepustów przyczyni się do regulowania przepływu cieków wodnych, prawidłowego funkcjonowania urządzeń drenarskich oraz ułatwi dojazd do gruntów rolnych.

Prace wykonała Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie, a koszty realizacji tego zadania wyniosły 6 994 zł brutto.

GALERIA:

Dryżyna

Górczyna

Podkategorie