Miło nam Państwa poinformować, że dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach  po zakończeniu zdalnej nauki czeka niespodzianka. Podczas  zajęć z przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka i chemia będą mogły korzystać z nowego sprzętu dydaktycznego.

Uczniowie szkoły na lekcjach będą korzystać z pomocy dydaktycznych między innymi takich, jak: modele narządów wewnętrznych człowieka, globusy, jezdne modele doświadczalne,  modele atomów, model silnika prądu stałego i zmiennego, monitor interaktywny Avtek,  tablice pierwiastków, model układu słonecznego, waga elektroniczna, mikroskop.

Przypominamy, że pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zakupiono ze środków pozyskanych przez Gminę Szlichtyngowa w 2020 roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 75 000,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma EDUKARIUM z Bydgoszczy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r.

 

W związku z nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2020, poz. 1439) oraz zmianą uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości, którzy mają złożone deklaracje z nieselektywną zbiórką odpadów komunalnych zobowiązani są bezzwłocznie do złożenia nowej deklaracji od stycznia 2021 r. na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Na stronie internetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” dostępne są nowe druki deklaracji: http://eko-przyszlosc.pl/.

Zmianie uległ również termin płatności za odbiór odpadów za styczeń 2021 r. na 31 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą stawek opłat od stycznia 2021 r. (pozostałe terminy płatności za kolejne miesiące pozostają bez zmian – do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc).

  

 

Przypominamy o corocznym obowiązku posiadaczy wyrobów zawierających azbest dotyczącym ZŁOŻENIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU UŻYTKOWANIA WYROBU.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31), osoby wykorzystujące wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, winny corocznie złożyć  „Informację o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą, składają informację Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa, natomiast osoby prawne, Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

Informację o wyrobach zawierających azbest przygotowuje się na podstawie kontroli stanu tych wyrobów, którą dokonuje właściciel, zarządca lub użytkownik. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na specjalnym formularzu. Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wypełniony formularz oceny pozostaje u właściciela, użytkownika lub zarządcy nieruchomości.

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest, w formie nieuszkodzonej, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2032 r.

Prace związane z demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne uprawnienia. Odpady azbestowe można składować tylko na wyznaczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

W przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia  ww. wyrobów, należy przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest z adnotacją o zakończeniu użytkowania tych wyrobów.

Dodatkowych informacji udziela: Agata Świerczek, Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, tel. 65 54 92 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

  1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór.pdf

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej informuje iż, od dnia 1 lutego 2021 roku wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku będzie można składać drogą elektroniczną odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS natomiast od dnia 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą.

 Świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego,

 

 

Podkategorie