Dnia 30 grudnia br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na której uchwalono budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok. Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa uchwalili przyszłoroczny budżet jednogłośnie.  

   Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 26.207.772,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 943.269,00 zł, natomiast dochody wyniosą 25.885.954,00 zł. Budżet zamknie się deficytem w wysokości 321.818,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej.

   Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji jest kolejny etap zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość tego zadania to kwota 2.373.900,00 zł. Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1.332.368 zł. W przyszłym roku wyremontowana zostanie ul. Ogrodowa.

   W związku z pozyskanym dofinansowaniem w kwocie 1.020.000,00 zł w przyszłym roku rozpocznie się realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Dryżynie”.

   Planowane jest również wyremontowanie dwóch dróg,  tj. ul. Łąkowej w Szlichtyngowej oraz drogi w Jędrzychowicach. W roku bieżącym Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie tych zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

   W 2021 rok wykonana zostanie dokumentacja na termomodernizację wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Wyszanowie. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.275.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2022.

   W przyszłym roku gotowa będzie również dokumentacja techniczna w zakresie wykonania projektu zmian o budowę zjazdów do posesji wraz z chodnikami na os. Leśnym w Górczynie, tj. ul. Świerkowej, Sosnowej, Morelowej, Wierzbowej, Wiśniowej i Topolowej, wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego. Na budowę dróg na os. Leśnym w Górczynie przeznaczona została, jako wkład własny kwota 500.000,00 zł, pozyskana w pierwszej edycji rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

   W Budżecie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok zaplanowano również dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Szlichtyngowie oraz kwotę 54.532,00 zł jako dofinansowanie dla Powiatu Wschowskiego na remont ul. Dworcowej w Szlichtyngowie.

   Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowych na remonty dróg w Dryżynie, Goli i Małych Drzewcach.

   W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono również środki na prace konserwatorskie na zabytkach, na działalność sportową i kulturalną.

Podczas obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się również z Analizą stanu bezrobocia w Gminie Szlichtyngowa, przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie pana Andrzeja Nowickiego.

   Radni podjęli następujące uchwały:

 • Uchwała Nr XXI/162/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
 • Uchwała Nr XXI/163/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 • Uchwała Nr XXI/164/20 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szlichtyngowa pod nazwą „Zespół Świetlic w Szlichtyngowej”.
 • Uchwała Nr XXI/165/20 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/166/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
 • Uchwała Nr XXI/167/20 Uchwała budżetowa na 2021 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/168/20 w sprawie zmiany Statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/169/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/170/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/171/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/172/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/173/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/174/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.
 • Uchwała Nr XXI/175/20 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy.
 • Uchwała Nr XXI/177/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 • Uchwała Nr XXI/178/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Załączniki: Uchwały XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 30 grudnia br. ulica Pułaskiego jest oddana do ruchu drogowego. W dniu dzisiejszym wprowadzona została stała organizacja ruchu, zgodna z projektem organizacji ruchu, będącym składową dokumentacji projektowej na remont tej drogi. Wszystkim kierowcom, rowerzystom i pieszym życzymy bezpiecznego korzystania z ul. Pułaskiego.

Zakończony został remont posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie. Zakres wykonywanych prac obejmował: rozłożenie foli budowlanej, ułożenie dylatacji obwodowych, rozłożenie zbrojenia, wylanie betonu i jego rozciągnięcie i wyprofilowanie w poziomie, zasypanie betonu utwardzaczem, maszynowe zatarcie betonu na gładko, impregnacja posadzki oraz nacięcie dylatacji i wypełnienie masą dylatacyjną.

Nową posadzkę wykonała firma PROGRESS Cezary Wrzaskowski z Leszna.

Całkowity koszt prac wyniósł 15.000,00 zł. Remont był możliwy dzięki pozyskanej dotacji przez jednostkę OSP Wyszanów w wysokości 10.000 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników oraz dotacji Gminy Szlichtyngowa w kwocie 5.000 zł.

W dniu 21 grudnia 2020 roku zakończyły się prace budowlane polegające na remoncie ulicy Pułaskiego w Szlichtyngowej. Remont ten jest I etapem zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Ulica Pułaskiego, podobnie jak Ogrodowa wymagały pilnego remontu. W ramach zadania wykonane zostały prace – wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, w tym montaż studni wodomierzowych typu Hydro – Terminal, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy drogi, ułożenie trzech warstw asfaltu, w tym ostatniej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA, szczelnej, „cichej” i odpornej na działanie czynników zewnętrznych. Wykonano także prace brukarskie. Z kostki betonowej „starobruk wielkopolski” wykonane zostały chodniki po obu stronach drogi oraz zjazdy na posesje. Zamontowano znaki pionowe, wymalowano przejścia dla pieszych i inne linie poziome.

Ulica Pułaskiego zostanie przywrócona do użytku w dniu 30 grudnia 2020r., zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. W tym dniu ruch na tej drodze zostanie przywrócony, a Mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z ulicy!

Wykonawcą robót jest firma „BRUKPOL” s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich.

Po Nowym Roku planowane jest rozpoczęcie prac remontowych ulicy Ogrodowej. Rozpoczną się one pracami rozbiórkowymi, wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Realizacja zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj” dofinansowane jest z rządowego programu „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 1 332 368,00 zł.

 

Podkategorie