Drukuj

   Dnia 30 grudnia br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XXI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na której uchwalono budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok. Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa uchwalili przyszłoroczny budżet jednogłośnie.  

   Planowane wydatki w 2021 roku wyniosą 26.207.772,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 943.269,00 zł, natomiast dochody wyniosą 25.885.954,00 zł. Budżet zamknie się deficytem w wysokości 321.818,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej.

   Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji jest kolejny etap zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość tego zadania to kwota 2.373.900,00 zł. Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1.332.368 zł. W przyszłym roku wyremontowana zostanie ul. Ogrodowa.

   W związku z pozyskanym dofinansowaniem w kwocie 1.020.000,00 zł w przyszłym roku rozpocznie się realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Dryżynie”.

   Planowane jest również wyremontowanie dwóch dróg,  tj. ul. Łąkowej w Szlichtyngowej oraz drogi w Jędrzychowicach. W roku bieżącym Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie tych zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

   W 2021 rok wykonana zostanie dokumentacja na termomodernizację wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Wyszanowie. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.275.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na rok 2022.

   W przyszłym roku gotowa będzie również dokumentacja techniczna w zakresie wykonania projektu zmian o budowę zjazdów do posesji wraz z chodnikami na os. Leśnym w Górczynie, tj. ul. Świerkowej, Sosnowej, Morelowej, Wierzbowej, Wiśniowej i Topolowej, wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego. Na budowę dróg na os. Leśnym w Górczynie przeznaczona została, jako wkład własny kwota 500.000,00 zł, pozyskana w pierwszej edycji rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

   W Budżecie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2021 rok zaplanowano również dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Szlichtyngowie oraz kwotę 54.532,00 zł jako dofinansowanie dla Powiatu Wschowskiego na remont ul. Dworcowej w Szlichtyngowie.

   Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowych na remonty dróg w Dryżynie, Goli i Małych Drzewcach.

   W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono również środki na prace konserwatorskie na zabytkach, na działalność sportową i kulturalną.

Podczas obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się również z Analizą stanu bezrobocia w Gminie Szlichtyngowa, przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie pana Andrzeja Nowickiego.

   Radni podjęli następujące uchwały:

Załączniki: Uchwały XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.