Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że 19 października 2020 r. podpisano umowę dotacji nr D20440 na dofinansowanie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2020 r.” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym prze Prezesa Zarządu Mariusza Herbuta a  Gminą Szlichtyngowa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus.

W ramach zadania usunięto łącznie 18 Mg wyrobów zawierających azbest i łącznie poniesiono nakłady w wysokości 12.164,26 zł. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Szlichtyngowa uzyskała dotację na kwotę 8.154,98 zł, co stanowi 70% kosztów, z czego:

- środki w kwocie 4.257,49 zł stanowią do 50% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- środki w kwocie 4.257,49 zł stanowią do 50% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest niezwykle ważne, ponieważ azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia powstaje wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest a także podczas ich uszkadzania lub wskutek korozji.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

Tylko prawidłowo zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.