Informacja o wyborze partnera

 w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne o nr RPLB.07.05.00-IŻ.00-08-K01/20 , który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

   Zgodnie z art.33 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 29.07.2020 r. na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa (www.szlichtyngowa.pl) o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla Działania 7.5 Usługi społeczne o nr RPLB.07.05.00-IŻ.00-08-K01/20, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Gmina Szlichtyngowa podaje do wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

Fundacja Działaj Aktywnie

Bohaterów Westerplatte nr 11 lok.510

65-034  Zielona Góra

 

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.). Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Gmina Szlichtyngowa informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Informacja o wyborze partnera.