Szanowni Mieszkańcy.

Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa dnia 23 listopada 2018 r., po wygranych wyborach, zgodnie ze złożoną obietnicą przystąpiłam do pracy na rzecz i dobra Gminy Szlichtyngowa i jej Mieszkańców.

Pragnę poinformować, że w roku ubiegłym zrealizowanych zostało wiele zadań i inwestycji ujętych  w budżecie, których oczekiwali Mieszkańcy, m.in. powstały trzy otwarte strefy aktywności – w m. Szlichtyngowa przy ul. Dożynkowej, w „Parku Górczyńskim wraz z placem zabaw oraz w Kowalewie, gdzie wartość tego zadania stanowiła kwotę przeszło 258 tys. zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 96.500 zł. Dokończono także remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach za kwotę 211.560 zł. Przystąpiono do opracowania dokumentacji na budowę świetlicy w Dryżynie. W całości zrealizowano zadania zaplanowane w funduszach sołeckich, niejednorodnie dokładając środki z budżetu gminy czy zespołu świetlic, w tym m.in. remonty dróg, remonty świetlic w: Starych Drzewcach, Zamysłowie i Kowalewie oraz ułożenie kostki przed świetlicą w Nowych Drzewcach. Rozbudowano oświetlenie uliczne poprzez montaż lamp solarnych w m. Gola czy dowieszenie opraw oświetleniowych. Udzielono dofinansowania Powiatowi Wschowskiemu w wysokości 250.000,00 zł na remont drogi relacji Stare Drzewce-Konradowo i w wysokości 20.000,00 zł na budowę chodnika w  Zamysłowie.

Jak Państwo wiecie, jednym z priorytetów mojego programu wyborczego była poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez inwestycje w  zakresie remontów dróg. W ubiegłym roku przekonywałam radnych Rady Miejskiej Szlichtyngowa do udzielenia dofinansowania do remontu drogi Stare Drzewce-Konradowo i budowy chodnika w Zamysłowie.

Także w ubiegłym roku Gmina złożyła wniosek do Wojewody Lubuskiego o udzielenie dofinansowania na remont ulicy Pułaskiego i Ogrodowej w m. Szlichtyngowa z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” i otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.332.368,00 zł.

W tym roku, rozumiejąc potrzeby Mieszkańców w zakresie poprawy infrastruktury drogowej opracowane zostały dwie dokumentacje: na remont ul. Łąkowej w Szlichtyngowej oraz na remont drogi w Jędrzychowicach biegnącej od Kościoła do cmentarza, aby móc ubiegać się również o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie termin składania wniosków upływa dnia 10 sierpnia br.  Posiadamy komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie na remont ul. Łąkowej.

Niestety, ubieganie się o dofinansowanie do remontu drogi w Jędrzychowicach stanęło pod znakiem zapytania. Dnia 30 lipca br. na mój wniosek zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, gdzie jednym  z punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Jędrzychowicach na działce nr 520/2 (biegnącej od Kościoła do cmentarza) do kategorii dróg publicznych o statusie drogi gminnej, co jest wymogiem formalnym pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie. Mimo moich licznych argumentów radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa stosunkiem głosów 5 „za” przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – nie podjęli przedmiotowej uchwały.

Tym samym uzyskanie przez Gminę Szlichtyngowa dofinansowania w wysokości maksymalnej nawet 80% kosztów realizacji tego zadania, co stanowi kwotę przeszło 800.000,00 zł, stanęło pod znakiem zapytania.

Chcąc jeszcze raz przedyskutować z radnymi Rady Miejskiej temat remontu tej drogi zwróciłam się z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Miejskiej o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji na dzień 4 sierpnia oraz kolejnej sesji nadzwyczajnej na dzień 5 sierpnia br.

W dniu 4 sierpnia na wspólne posiedzenie Komisji, na 15 radnych przybyło jedynie 6. Na to posiedzenie przybyli także Mieszkańcy zarówno m. Jędrzychowice, jak i Kowalewo, gdyż droga ta służy Mieszkańcom tych dwóch miejscowości. Także w dniu 4 sierpnia br. do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął apel skierowany do Rady Miejskiej podpisany przez ponad 270 Mieszkańców Jędrzychowic i Kowalewa o podjęcie uchwały umożliwiającej aplikowanie o dofinansowanie na realizację tego zadania. Zwołana na dzień 5 sierpnia sesja Rady Miejskiej nie mogła się odbyć z powodu braku kworum, na 15 radnych na obrady sesji przybyło 7 radnych.

Smuci fakt, że nieobecni radni nie mogli wysłuchać merytorycznych argumentów przedstawianych przez przybyłych mieszkańców wsi Kowalewo i Jędrzychowice, którzy podnosili zasadność remontu tej drogi. Droga ta powstała w latach 70-tych i od tego czasu nie była remontowana. Także mieszkańcy w odległych latach, w czynie społecznym wykonali chodnik, który wymaga gruntownego remontu. Największy problem jest z odwodnieniem nawierzchni drogi, gdzie po odpadach deszczu woda gromadzi się w zagłębianiach o długości nawet kilkunastu metrów. Przygotowany projekt remontu rozwiązywał wszelkie problemy kompleksowo.

 

Szanowni Państwo.

Niezrozumiały jest dla mnie, jak i dla tych radnych, którzy byli za realizacją tej inwestycji, jak i dla Mieszkańców wsi Kowalewo i Jędrzychowice tok myślenia radnych, którzy wrazili swój sprzeciw podczas głosowania na sesji dnia 30 lipca, jak i tych którzy nie przybyli na obrady wspólnego posiedzenia komisji 4 sierpnia i dnia 5 sierpnia na sesję.

Potrzeby inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w naszej gminie są ogromne. Dziwi niezrozumienie tematu i blokowanie realizacji inwestycji polegających na remoncie dróg oraz ubieganie się przez Gminę o dofinansowanie na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo i warunki życia Naszych Mieszkańców.

Niestety, ze środków własnych nie jesteśmy w stanie inwestować w żadną dużą infrastrukturę. Musimy sięgać po dofinansowanie. Najważniejsze inwestycje w każdym sołectwie w kolejnych latach, możemy realizować uwzględniając środki pozyskane z zewnątrz.

Projekty remontu dwóch dróg, tj. ul. Łąkowej w Szlichtyngowej oraz drogi w Jędrzychowicach wykonano w tym roku, gmina nie posiada innych projektów spełniających wymogi programu pn. „Fundusz Dróg Samorządowych”,  na remont których mogłaby wystąpić o dofinansowanie.

Podczas kolejnego spotkania z radnymi Rady Miejskiej apelować będę o rozważne podchodzenie do inwestycji w zakresie remontów, budowy czy przebudowy dróg. Radni mogą mieć odmienne zdanie niż Burmistrz, ale nie mogą być przeciwni realizacji inwestycji w Naszej Gminie i pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na ten cel.

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/Jolanta Wielgus