W dniu 26 maja 2020 r. Gmina Szlichtyngowa – zgodnie z uchwałą nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania –  ogłosiła II nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych.

W wyniku naboru przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Dnia 9 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus podpisała umowę z Przewodniczącym Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie Panem Tadeuszem Skrzyczyńskim, w ramach której Gmina Szlichtyngowa dofinansuje realizację zadania pn. „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy Szlichtyngowa”.

Zakres zadania obejmuje:

Konserwacje rowu R-K20 – 225 m – obręb Górczyna

Konserwacje rowu R-K20 – 360 m – obręb Szlichtyngowa

Konserwacje rowu R-P – 400 m – obręb Jędrzychowice

Konserwacje rowu R-J – 700 m – obręb Zamysłów

Odbudowę rowu R-D5 – 600 m – obręb Gola

Odbudowę rowu R-E – 250 m – obręb Gola

Realizacja w/w zadań zakłada udrożnienie rowów melioracyjnych, celem lepszego odprowadzania wód oraz nawadniania obszarów zmeliorowanych. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.500,00 zł. Pracę przeprowadzone zostaną do listopada 2020 r.