Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus otrzymała absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Tak zadecydowali Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa podczas XVII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa, która odbyła się w dniu 18.06.2020 r. Radni pozytywnie ocenili pracę Burmistrza w 2019 roku i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania oraz za udzieleniem absolutorium.

   

Dziękuję Radzie za udzielone wotum zaufania oraz za udzielone absolutorium, jest do dla mnie wielka motywacja do dalszej wytężonej pracy dla dobra naszej Gminy. Dziękuję Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, Pani Skarbnik, mojemu Zastępcy i współpracownikom za udzielone mi wsparcie i pomoc. Dziękuję również strażakom, stowarzyszeniom, klubom i organizacjom działającym na terenie naszej gminy, ale także wszystkim ludziom, którzy mają olbrzymi wkład w pracę w ciągu roku budżetowego.  – powiedziała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus.

Głosowanie poprzedziło omówienie Raportu o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok. Radzie Miejskiej Szlichtyngowa przedstawione zostało sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej wydały pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i nie wniosły żadnych uwag, co do przedłożonych dokumentów.

Radni podjęli również następujące uchwały:

- Uchwała Nr XVII/135/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szlichtyngowa na rok szkolny 2020/2021;

- Uchwała Nr XVII/136/20 w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach;

- Uchwała Nr XVII/137/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok;

- Uchwała Nr XVII/138/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026;

- Uchwała Nr XVII/139/20 w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości, na okres powyżej 3 lat, stanowiących mienie Gminy Szlichtyngowa.